การแจ้งเตือน

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2

ไปที่การตั้งค่า General > Notifications

หน้านี้คุณสามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การเเจ้งเตือนต่างๆได โดยมีลัญลักษณ์ 3 ส่วนหลักๆ คือ

    show popup window

     show notification icon in the tray area

   play sound   

Did this answer your question?