การแปลอีเมลขาเข้า

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2

ไปที่เมน Mail > Translation

คลิกเปิด Enable message translating หาต้องการแปลข้อความอีเมล

Step3

โดยคุณสามารถตั้งค่า Ask หรือ Never ได้กับภาษาอื่นๆ ที่ต้องการ

กด Apply  เป็นอันเสร็จสิ้น

Step4

เมื่อข้อความเข้า สามารถกดที่ Now เพื่อแปลภาษา

หรือ never ไม่แปลภาษา

กด show original เพื่อเปลี่ยนกลับ

Did this answer your question?