การเปลี่ยนภาษา

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2

ไปที่การตั้งค่า General > Language

เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน กดปุ่ม  Apply

Step3

เสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนภาษา กด Save & Close

Did this answer your question?