การเปลี่ยนธีม

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2

จะแสดงหน้าต่าง Setting

เลือกที่เมน Appearance > Themes

เลือกธีมที่ต้องการ จากนั้น กด  Apply

สามารถกดที่ ปุ่ม Import เพื่อนำเข้าธีมได้

สามารถกดที่ ปุ่ม Theme Editor... เพื่อแก้ไขธีมเองได้

สามารถกดที่ ปุ่ม Advanced > Save current theme as...เมื่อต้องการ บันทึกธีมปัจจุบัน (แต่มีการปรับเปลี่ยน) โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้เองในภายหลัง

กดปุ่ม Change theme directory... เพื่อค้นหาธีมที่คุณกำหนดเอง

Step3

เสร็จสิ้นกระบวนการการเปลี่ยนธีม กด Save & Close

Did this answer your question?