การค้นหา Setting

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2

ในหน้าต่างการตั้งค่า จะเห็นช่องค้นหาที่อยู่มุมบนขวา

คุณสามารถ ค้นหาเมนูการตั้งค่าที่คุณต้องการได้ทั้งหมด

Did this answer your question?