การลบหรือแก้ไขการนัดหมายใน Calendar

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

การแก้ไข้การนัดหมายใน Calendar

Step1

คลิกที่ไอคอน ปฏิทิน ที่มุมซ้ายล่าง

ดับเบิลคลิกที่ Event ที่ต้องการแก้ไข

Step2

จะมี Popup เด้งขึ้นมา

กด All คือต้องการแก้ไขเหตุการณ์ ทั้งหมด

กด This คือต้องการแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เลือก

กด This คือต้องการแก้ไขเหตุการณ์ที่เลือกและเหตุการณ์ในอนาคต

กด Cancel เพื่อยกเลิก

Step3

ในหน้านี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลด้ทั้งหมด

กด Save & Close เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้น

การลบการนัดหมายใน Calendar

Step1

คลิกขวาที่ Event ที่ต้องการลบ

เลือก Delete

Step2

กด Yes เพื่อลบ

หรือ กด No เพื่อยกเลิก

Step3

จะมี Popup เด้งขึ้นมา

กด All คือต้องการลบเหตุการณ์ ทั้งหมด

กด This คือต้องการลบเฉพาะเหตุการณ์ที่เลือก

กด This คือต้องการลบเหตุการณ์ที่เลือกและเหตุการณ์ในอนาคต

กด Cancel เพื่อยกเลิก

Did this answer your question?