การปรับแต่ง Appearance

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

การตั้งค่า Layout 

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2 

ไปที่เมน Appearance > Layout

Layout

คุณสามารถตั้งค่าได้ที่นี่ว่าต้องการให้ข้อความแสดงที่ด้านล่าง ด้านขวาหรือ ต้องการ ปิดแผงข้อความนอกจากนี้

Sidebar

ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก Expanded เพื่อแสดงแถบด้านข้างแบบเต็ม

ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก Minimized เพื่อแสดงแค่ไอคอนแถบด้านขวา

ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก Hidden พื่อซ่อนแถบด้านขวา

การตั้งค่า  Themes

Step1

เลือกธีมที่ต้องการ จากนั้น กด Apply

สามารถดูการตั้งค่าธีมเพิ่มเติมได้ที่นี่

การตั้งค่า Lists   

Step1

คุณสามารถระบุการตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏสำหรับแต่ละส่วนของแอปพลิเคชัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่จะแสดงในส่วนต่อไปนี้ของแอปพลิเคชัน: ทั่วไป, เมล, ปฏิทิน, งาน, รายชื่อ, แถบด้านข้าง เมื่อใช้ตัวเลือกเหล่านี้

คุณสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏเพื่อให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวของคุณ

การตั้งค่าและตัวเลือกที่คุณเลือกที่นี่จะส่งผลต่อรูปลักษณ์ของข้อมูลที่แสดงในทุกส่วนของแอปพลิเคชัน (ในข้อความ ปฏิทิน ฯลฯ)

Item Lists Properties  

Use alternating colors for rows
หากทำเครื่องหมายไว้ ข้อความในรายการจะแ สดงบนพื้นหลังสีสลับ

Show grid in list
ด้วยการเลือก/ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถแสดง/ซ่อนเส้นตาราง ในรายการข้อความได้ ตารางนี้จะมองเห็นได้มากขึ้นหากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกก่อนหน้า

Use color of tag as text color 
โดยการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการแสดงข้อความ ของรายการเป็นสีเดียวกับแท็กของรายการที่จัดประเภทหรือไม่

Allow in-cell editing

ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับการแก้ไขในหน้าต่างหลัก หากเลือก คุณจะแก้ไขพารามิเตอร์ของรายการได้ (ผู้ติดต่อ เหตุการณ์ งาน) ภายในเซลล์ที่เหมาะสม

Did this answer your question?