การตั้ง Automatic Replies & Out Of Office

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Tools

คลิก Automatic Replies

Step2

เลือก Account ที่จะตั้ง Automatic Replies

คลิก Send automatic replies

คลิก Use specific end date

เพื่อกำหนด วันที่เริ่มตอบกลับ ( First day )

และกำหนด วันที่สิ้นสุด ( Last day )

ตั้งหัวข้อ และ ข้อความ ที่ต้องให้ตอบกลับอัตโนมัติ

คลิก send to external sender ( ส่งไปยังผู้ส่งภายนอก )

เลือกว่าจะ replies ข้อความทั้งหมด หรือ replies เฉพาะ contact list

คลิก OK

Step3

คลิก OK

Step4

ทดสอบส่งอีเมล เพื่อทดสอบการตอบกลับอัตโนมัต

Step5

ตัวอย่างการตอบกลับอัตโนมัต

Did this answer your question?