การติดตั้ง Google Drive

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ Menu ที่อยู่มุมบนซ้าย เลือก Setting

Step2

จะแสดงหน้า Setting  คลิกที่ Mail

กดที่ Attachments

จากนั้นทำการเพิ่ม Google Drive โดยการกดที่ Add

Step3

จะแสดงหน้า Add Cloud Storage Provider  คลิกเลือก Google Drive ในช่อง Provider

คลิก Select เพื่อเลือกโฟลเดอรMy Drive ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ในช่อง LocalPath

เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก OK

Step4

เลือกโฟลเดอร์ Google Drive ที่อยู่ในเครื่อง คลิก Select Folder

จากนั้นกด OK

Step5

ครั้งแรกที่ใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ใน eM Client คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้บริการและยินยอมให  eM Client เข้าถึงบริการ

การเข้าสู่ระบบจะปรากฏแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการที่เลือก

เลือก บัญชี ที่ต้องการเชื่อมต่อ

Step6

ติดตั้ง Google Drive เสร็จสิ้น

หาก ต้องการลบ สามารถกดที่ Remove

หากต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้น กดที่ Set as default

Did this answer your question?