วิธีการ Backup ข้อมูล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Settings

Step2

ไปที่ General เลือก Backup

สามารถตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้โดย

1. เลือก Target directory ที่ต้องการจะเก็บ

2. คลิกเปิด Enable periodic backup 

3. เลือก Frequency (ความถี่ในการสำรองข้อมูล)

4. เลือก Preserve last (ำนวนข้อมูลสำรองที่ผ่านมาที่ควรเก็บไว้)

เสร็จแล้วกด Save & Close

Step3

คุณสามารถสร้างข้อมูลสำรองของทั้งโปรแกรม - การตั้งค่าทั้งหมด การตั้งค่าบัญชี และข้อความ เหตุการณ์ งาน และผู้ติดต่อ ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องทั้งหมด

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Backup...

Step4

กดที่ Yes เพื่อยืนยันการสำรองข้อมูล

Step5

การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บยังโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้ ในรูปแบบ Zip

Did this answer your question?