วิธีการ Import อื่นๆ

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

วิธีการ Import Outlook Express   

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Import

Step2

ะแสดงหน้าต่าง Import เลือกที่ Import Outlook Express

คลิก Next

Step3

คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการให้ Importข้อมูลไปยังโฟลเดอรรูทเริ่มต้นของบัญชีที่เลือกหรือไม่ โดยเลือกบัญชีปลายทาง

หรือสามารถระบุเส้นทางของโฟลเดอร์โดยคลิกที่ปุ่ม Select folder...

Step4

ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล Outlook Express ของคุณ

มี 2 ทางเลือก  

สามารถลองตรวจหาโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ

หรือระบุปลายทางของโฟลเดอร์ โดยคลิกที่ Browse

คลิกที่ Next เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลจาก Outlook Express

 วิธีการ   Import Mozilla Thunderbird   

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Import

Step2

ะแสดงหน้าต่าง Import เลือกที่ Thunderbird

คลิก Next

Step3

เลือก Import whole account(s) เมื่อคุณต้องการย้ายข้อมูลบัญชี

ที่มีข้อมูลทั้งหมด

เลือก Import selected folders เมื่อคุณต้องการนำเข้าโฟลเดอร์ หรือรายการเฉพาะ

จากนั้น คลิก Next

Step4

นำเข้าทั้งบัญชี

เลือกบัญชี ที่ต้องการนำเข้า

คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการนำเข้า รายการใด รายการหนึ่งจากบัญชีที่เลือก (email messages, tasks, contacts, events, tags)

จากนั้นกด Finish

Step5

นำเข้าโฟลเดอร์ที่เลือก  

ลือกโฟลเดอร์ธันเดอร์เบิร์ดที่คุณต้องการนำเข้า

คลิกที่ปุ่ม Next

Step6

นำเข้าข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ด้วยตัวเลือกแรก โฟลเดอร์ที่ นำเข้า ทั้งหมด จะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอรรูทของบัญชีที่เลือก

หรือเลือกว่าต้องการนำเข้ารายการไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นในบัญชีใดบัญชีหนึ่ง เช่น กล่องจดหมาย ส่งแล้ว และถังขยะ

คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

วิธีการ Import The Bat!   

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Import

Step2

ะแสดงหน้าต่าง Import เลือกที่ The Bat!

คลิก Next

Step3

คลิก Select folder...เพื่อเลือกโฟลเดอร์อีเมลที่จะจัดเก็บข้อความ

คลิก Finish เพื่อ เสร็จสิ้นขั้นตอน การนำเข้า

วิธีการ Import Events from iCalendar (.ics)   

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Import

Step2

ะแสดงหน้าต่าง Import เลือกที่ iCalendar (.ics)

คลิก Next

Step3

คลิก Browse...เพื่อระบุตำแหน่งอินเทอร์เน็ตหรือโฟลเดอร์ในเครื่องที่มีไฟล์ .ics

คลิก Select folder...ถัดจากแถบที่อยู่ที่สองเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปฏิทินที่จะจัดเก็บ

กิจกรรมของคุณ

 คลิกที่เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสิ้น

Did this answer your question?