วิธีการ Restore ข้อมูล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Restore

Step2

Yes เพื่อยืนยันการกู้คืนข้อมูล

Step3 

หากคุณมีไฟล์สำรองมากกว่าหนึ่งไฟล์ในโฟลเดอร์สำรองข้อมูล

คุณจะสามารถเลือกข้อมูลสำรองตามวันที่สร้างได้

หากคุณไม่มีไฟล์สำรอง โปรแกรมจะให้คุณเลือกตำแหน่งที่จะโหลดข้อมูลสำรอง

Step4

เมื่อเลือกไฟล์สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กด Ok

จากนั้นโปรแกรมจะทำการ Restart

การกู้คืนข้อมูลสำเร็จ

Did this answer your question?