วิธีการเปลี่ยนสถานที่ Backup ข้อมูล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Settings

Step2

ไปที่ General เลือก Backup

เลือก ไอคอน    ในช่อง Target directory

Step3

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะสำรองข้อมูล 

กด Select Folder

Step4

เปลี่ยนที่สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กด Save & Close

Step5

จะเห็นได้ว่า เมื่อทำการสำรองข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งมาเก็บที่โฟลเดอร์ที่คุณเลือกไว้ ในรูปแบบ Zip

Did this answer your question?