Contact - From Zoho

การย้ายราชื่อจาก Zoho
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Export Contact From Zoho

Step1

คลิกเลือก All zoho Apps จากมุมบนด้านขวาจากนั้นคลิก Mail

Step2

คลิกเลือก Contacts จากแถบด้านซ้าย

Step3

จากนั้นคลิก เลือกรายชื่อที่ต้องการจะ Export ต่อมาคลิกที่จุดสามจุด เลือกที่ Export

Step4

เมื่อคลิก Export จะปรากฏPopup แสดงขึ้นมาให้เลือกนามสกุลไฟล์คลิกเลือกที่ .CSV หรืออื่นๆ

จากนั้นคลิก Export Contacts

Step5

จะปรากฎเป็นไฟล์ Zoho Contacts รายละเอียดเช่นรูปด้านล่าง

หลังจากนั้นก็บันทึกไฟล์เพื่อนำไป Import ที่ Google Contact

Import Contact From Zoho

Step1

เข้าไปที่ Google จากนั้นคลิกเลือก แอปที่มุมขวาด้านบนจากนั้นเลือกที่ รายชื่อผู้ติดต่อ Contact

Step2

จากนั้นคลิกเลือกที่ นำเข้า จากแถบด้านซ้าย

Step3

คลิกเลือกที่ เลือกไฟล์ .CSV ที่เราทำการ Export จาก Zoho จากนั้นคลิก นำเข้า

Step4

รอสักครู่ให้ระบบทำการนำเข้าข้อมูลเมื่อทำการเสร็จสิ้นจะปรากฎรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่เราทำการ Import เข้ามา

Did this answer your question?