Delete User

การลบผู้ใช้
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เข้าที่หน้าคอนโซล ผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Step2

ขั้นตอนต่อมาให้คลิกที่ ไดเรกทอรี และไปที่ ผู้ใช้

Step3

เลือก User ที่ต้องการจะลบ คลิก เพิ่มเติม เลือก ลบผู้ใช้

Step4

สามารถคลิกเลือกได้ว่าต้องการจะโอนถ่ายข้อมูลหรือไม่โอนถ่ายข้อมูลด้านไหนบ้าง

หากต้องการโอนข้อมูลให้คลิกเลือกข้อมุลที่ต้องการโอนได้แก่
- ไดร์ฟและเอกสาร
- ปฏิทิน
- บัญชีแบรนด์
- Data Studio
หลังจากนั้นคลิก ลบผู้ใช้งาน ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง
หากไม่ต้องการโอนข้อมูลคลิกเลือก ไม่ต้องโอนข้อมูล จากนั้น คลิกลบผู้ใช้งาน ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

Did this answer your question?