Email Migration Tool

การย้ายข้อมูลอีเมล
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เข้าที่หน้าคอนโซล ผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Step2

คลิกที่ หน้าแรก

Step3

คลิกเลือก การย้ายข้อมูล

Step4

คลิกเลือก ตั้งค่าการย้ายข้อมูล

Step5

ต่อไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในช่องว่างต่างๆ จากนั้นคลิก เริ่ม

Step6

คลิกเลือก กำหนดระยะเวลาในการย้ายข้อมูล ต่อมาคลิกเลือกวิธีการย้าย จากนั้นคลิก เลือกผู้ใช้

Step7

คลิกเลือก เพิ่มเติม จากนั้นหน้าจอจะแสดง Popup ขึ้นมาให้กรอกอีเมลสำรองแะลหลังจากนั้นคลิก เริ่ม

Step8

หลังจากนั้นรอสักครู่ ให้สถานะขึ้นว่า เสร็จสมบูรณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นการย้ายข้อมูล

Did this answer your question?