Filter To Folder

การตั้งการตัวกรองให้ส่งอีเมลไปยังโฟลเดอร์
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิด Gmail และคลิกที่ ตั้งค่า มุมบนขวาจากนั้นเลือก ดูการตั้งค่าทั้งหมด

Step2

คลิกที่ ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อคไว้ แล้วเลือกที่ สร้างตัวกรองจดหมาย

Step3

ใส่อีเมลที่ต้องการกรอง แล้วคลิก "สร้างตัวกรอง"

Step4

จากนั้นคลิกเลือกที่ ป้ายกำกับ จากนั้นคลิก สร้างตัวกรองเป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?