Login Challenge

วิธีปิด Login Challenge ปิดคำถามระบุตัวตนเป็นเวลา 10 นาที
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

มาที่หน้าคอนโซลผู้ดูแลระบบ เลือก ผู้ใช้งาน

Step2

คลิกเข้าไปที่ User ที่ต้องการปิด Login Challenge

Step3

เลือก "ความปลอดภัย"

Step4

เลือก "คำถามในการเข้าสู้ระบบ"

Step5

 คลิก "ปิดเป็นเวลา 10 นาที"จากนั้น กด "เสร็จสิ้น"

Did this answer your question?