Schedule emails

ตั้งเวลาการส่ง
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ไปที่ มุมบนซ้าย คลิก Compose (รูปปากกา)

Step2

คลิกเลือก Send จะเจอ "." กดเลือก Schedule Sends หรือ กำหนดการส่ง

Step3

เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการส่ง

Step4

เมื่อคลิก วันที่เวลาที่กำหนดแล้ว อีเมลจะถูกจัดส่งอัตโนมัติในเวลาและวันที่กำหนดเป็นอันเสร็จ

Did this answer your question?