Suspense User

การระงับผู้ใช้งาน
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เข้าที่หน้าคอนโซล ผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Step2

ขั้นตอนต่อมาให้คลิกที่ ไดเรกทอรี และไปที่ ผู้ใช้

Step3

เลือกที่ ผู้ใช้งาน คลิก จัดการ

Step4

เลือกผู้ใช้งานที่เราจะระงับ คลิก เพิ่มเติม เลือก ระงับผู้ใช้งาน

Step5

จะมี popup เด้งขึ้นมาหลังจากนั้นคลิก ระงับ

Did this answer your question?