ไม่ได้รับอีเมลเพราะระบบมอง EMAIL ที่ส่งเข้ามาว่าเป็น SPAM เนื่องจากมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

ไม่ได้รับอีเมลเพราะระบบมอง email ที่ส่งเข้ามาว่าเป็น Spam เนื่องจากมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง หากอีเมลที่ส่งมาไม่เข้าและมีจดหมายตอบกลับไปยังผู้ส่งว่า

Undeliverable: Form email@domain.com This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: email@domain.com host mx.mailmaster.co.th [52.77.173.136] SMTP error from remote mail server after end of data: 550 5.7.1 Spam Header
หมายถึง ระบบเรามองว่าจดหมายที่ส่งเข้ามาเป็น Spam
Did this answer your question?