ANDROID การตั้งค่า STANDARD MAIL

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เข้าไปที่แอพ "อีเมล" จากนั้นเลือก "อื่นๆ" เพื่อเลือกตั้งค่าอีเมล IMAP

Step2

จากนั้นให้กรอกรายละเอียด "อีเมล" และ "รหัสผ่าน" ของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง
เสร็จแล้วให้กด "เข้าสู่ระบบ"

Step3

ถัดมาให้ เลือกเป็น "บัญชี IMAP"

Step4

กรอก อีเมล, ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

กรอกข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ IMAP : imap.mailmaster.co.th

ชนิดระบบป้องกันเลือก : SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)

พอร์ต  : 993

Step5

กรอกข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ STMP : smtp.mailmaster.co.th

ชนิดระบบป้องกันเลือก : TLS (ยอมรับทุกใบรับรอง)

พอร์ต : 587

ตรวจสอบความถูกต้องของ "อีเมลผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" เสร็จแล้วให้กด "เข้าสู่ระบบ"

เริ่มการใช้งานแอพอีเมลบน Android ได้เลย

Did this answer your question?