EMAIL เต็ม

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

หาก email ใช้งานพื้นที่ถึง 90% จะมีอีเมลแจ้งเตือนว่า email กำลังจะเต็ม หาก email เต็มจะไม่สามารถรับ email ได้

วิธีแก้ไขมีดังนี้
1.ผู้ใช้ต้องลบอีเมลบางส่วนที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำเป็นออกจาก Inbox จากนั้นลบออกจาก Trash เพื่อเพิ่มพื้นที่ email
2.ทำการตั้งค่า POP บน Outlook/Thunderbird เพื่อดูดอีเมลเก็บไว้บน PC หรือ Backup email ไว้บน PC
3.ทำการซื้อพื้นที่เพิ่มสามารถติดต่อกับทาง Sale ของ Mail master เพื่อทำการซื้อพื้นที่เพิ่ม
Did this answer your question?