หากต้องการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งโฟลเดอร์

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมลโฟลเดอร์ ใน Folder tree

Step2

คลิกที่ Folder-specific action icon ถัดจากชื่อ โฟลเดอร์ คลิกที่ Mark all E-Mails as read

Did this answer your question?