การ ADD EMAIL ADDRESS ใน ADDRESS BOOK

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการ Add Email address

Step2

คลิกที่ชื่อผู้ส่ง แล้วคลิก Add to address book ในหน้า Popup

Did this answer your question?