การ COPY ไฟล์

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Copy"

Step2

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิก "Copy"

Did this answer your question?