การ COPY อีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกที่อีเมลที่ต้องการ Copy

Step2

คลิกที่ Action icon ใน toolbar เลือก Copy จาก menu

Step3

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ Copy

Did this answer your question?