การ SAVE อีเมลแบบ TEXT FILE .EML

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการ Save

Step2

คลิก Actions icon ใน toolbar เลือก Save as file จาก menu

Step3

เลือก Save file

Did this answer your question?