การแชร์การนัดหมาย

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

สามารถแชร์การนัดหมาย กับ User ภายในหรือภายนอกได้

โดยการสร้างโฟลเดอร์ตารางนัดหมาย

เลือก Add new calendars คลิกที่ Add as Public calendar

Did this answer your question?