การเก็บข้อมูลอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการเก็บ

Step2

คลิก Archive icon ใน toolbar

Did this answer your question?