การเก็บข้อมูลอีเมลแบบทั้งโฟลเดอร์

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือก E-mail Folder ใน Folder tree

Step2

คลิกที่ Folder-specific actions icon ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ แล้วกด Archive

Step3

คลิก Archive ที่หน้า Archive messages

Step4

โฟลเดอร์จะย้ายไปอยู่ ในโฟลเดอร์ Archive

Did this answer your question?