การเขียนอีเมลต่อจากที่ร่าง

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิด Drafts โฟลเดอร์

Step2

เลือกอีเมลที่ร่างไว้

Step3

คลิกที่ Edit draft ใน toolbar

Step4

หลังจากเขียนเสร็จแล้ว คลิกที่ Send

Did this answer your question?