การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการตั้งการแจ้งเตือน

Step2

คลิก Action icon ใน toolbar เลือก Reminder จาก menu

Step3

ใส่หัวข้อ ข้อความ และระยะเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือน

Step4

กด Create reminder เพิ่อทำการสร้างการแจ้งเตือน

Did this answer your question?