การกู้อีเมลที่ลบไปแล้ว

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิดโฟลเดอร์ Trash ใน Folder tree

Step2

เลือกอีเมลที่ต้องการกู้คืน

Step3

คลิก Action icon ใน toolbar จากนั้นเลือก Move จาก menu

Step4

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายอีเมลที่ลบไปแล้ว จากนั้นกด Move อีเมลจะย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก

Did this answer your question?