การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก DRIVE

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิดโฟลเดอร์ trash แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการกู้ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก Move

Step2

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายไฟล์กลับไป แล้วคลิก Move

Did this answer your question?