การลบอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการลบ

Step2

คลิก Delete icon ใน toolbar อีเมลจะถูกย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ Trash

Did this answer your question?