การลบไฟล์แบบถาวร

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิดโฟลเดอร์ Trash เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ

Step2

คลิก Delete แล้วกด Confirm เพื่อทำการลบไฟล์อย่างถาวร

Did this answer your question?