การนำเข้า อีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เปิดโฟลเดอร์อีเมลที่ต้องการ นำเข้า

Step2

ลากไฟล์ EML จาก file browser หรือ Desktop ลงไปใน Display area​

Did this answer your question?