การนำเข้าผู้ติดต่อจาก VCARD FORMAT

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่หน้า Address Book

Step2

เลือก Folder ที่ต้องการนำผู้ติดต่อเข้า

Step3

เลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import

Step4

เลือก vCard format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่ Select file เลือกไฟล์ vCard

Step5

คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)

Did this answer your question?