การโชว์ SOURCE ของอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการโชว์ Source

Step2

คลิก Actions icon ใน toolbar จากนั้นเลือก View source จาก menu

Did this answer your question?