การส่งไฟล์แบบ LINK

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

กดที่ Drive

Step2

เลือกที่ ไอคอน Share

Step3

เลือก Get Link เพื่อส่ง Link ไปให้ผู้รับ Download ไฟล์

Step4

หากได้พิมพ์เนื้อหาอีเมลไว้แล้ว และต้องการเอา Link ไปใส่ สามารถ Copy link เพื่อไปใส่ในเนื้ออีเมลที่พิมพ์ไว้ โดยกดที่ไอคอน ตามรูป

Step5

สามารถพิมพ์ชื่อ Email ของผู้รับและเนื้ออีเมลในช่อง message ได้เลย เมื่อกด close อีเมลจะส่งไปทันทีพร้อม Link สำหรับ Download ไฟล์

Step6

สามารถตั้งวันหมดอายุของ Link ที่ส่งไปให้ Download ไฟล์ได้

Step7

สามารถตั้ง Password สำหรับ Link ได้ โดยไฟล์จะไม่สามารถ Download ได้ หากไม่มี Password

Step8

กด Close เพื่อเสร็จสิ้นการทำงาน

Did this answer your question?