การส่งไฟล์แบบแนบไฟล์ไปในอีเมลจาก Drive

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกไฟล์ทีต้องการ แล้วคลิกที่ Actions icon ใน Toolbar, คลิกที่ Send by mail

Step2

สร้าง อีเมล แล้วใส่ลิ้งค์ที่ได้มา เพื่อทำการส่งลิ้งค์ไปยังปลายทาง

Did this answer your question?