การสร้างข้อมูลผู้ติดต่อ

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ New แล้วเลือก Add contact

Step2

กรอกข้อมูลของผู้ติดต่อ หากต้องการกรอกข้อมูลโดยละเอียด ให้ กดที่ Show all Fields เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

Step3

หากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save หากไม่ต้องการให้ กด Discard เพื่อทำการยกเลิก

Did this answer your question?