การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ System menu icon ด้านบนขวาของ menu bar คลิก setting ที่ menu

Step2

เลือกหัวข้อ Mail ทางด้านซ้าย แล้วคลิก Vacation Notice.

Step3

ใส่หัวข้อและข้อความสำหรับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

Step4

ระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

Step5

เลือกอีเมลที่ต้องการใช้ส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

Step6

หากต้องการให้แจ้งเตือนแค่บางวัน ให้เลือกที่ Send vacation notice during this time only เพื่อเลือกวันที่ต้องการ

Did this answer your question?