การตั้ง PERMISSION การเข้าถึง

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ Folder ที่ต้องการกำหนดการเข้าถึง จากนั้นคลิกขวา เลือก "Permissions/invite people"

Step2

กรอกรายละเอียด และ Add ผู้ที่ต้องการให้เข้าถึงโฟลเดอร์นั้น จากนั้นกด "Save"

Did this answer your question?