การทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมลที่ต้องการทำเครื่องหมาย

Step2

คลิกที่ Action icon ใน toolbar เลือก Mark as unread จาก menu

Step3

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วให้เลือก Mark as read

Did this answer your question?