การย้ายอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกที่อีเมลที่ต้องการย้าย

Step2

คลิกที่ Action icon ใน toolbar เลือก Move จาก menu

Step3

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ Move

Did this answer your question?