การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Move"

Step2

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิก "Move"

Did this answer your question?