กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (DISTRIBUTION LIST)

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่หน้า Address Book

Step2

My address books เลือก Contacts

Step3

คลิกที่ New

Step4

เลือก Add distribution list

Step5

ใส่ชื่อ Group Name

Step6

ใส่อีเมล ที่ต้องการ เมื่อพิมพ์ชื่ออีเมลแล้ว ให้ Enter อีเมลจะถูกเพิ่ม (ตามรูปตัวอย่าง)

Step7

เมื่อเพิ่มอีเมลที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Create list

Step8

เมื่อเสร็จแล้วกลุ่มรายชื่อจะปรากฏตามรูป

Did this answer your question?