ส่งอีเมลไม่ได้เพราะอีเมลผู้รับโดน BLACKLIST

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

ส่งอีเมลไม่ได้เพราะอีเมลผู้รับโดน Blacklist

หากกดส่งอีเมลแล้วมี Error แจ้ง Message could not be sent to the following recipients: [email@domain.com] (554 - 554 5.7.1 < email@domain.com >: Recipient address rejected: Blacklisted)
หมายถึงอีเมลของผู้รับโดน Blacklisted ไว้
วิธีแก้ไขคือ แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบและทำการ Whitelist หากเป็นอีเมลที่ปลอดภัย
Did this answer your question?